Privacy policy UQalify (‘UQ’)

Bij UQ hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België.

We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

In deze privacy policy leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we je persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we ze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat je rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

Wat doet UQ?

UQ WORKS NV is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Bouwensstraat 21 in Antwerpen met ondernemingsnummer BE0669 828 154. Het is een Belgisch bedrijf dat deel uitmaakt van de UMAN360 groep.

UQ heeft een positieve missie en staat voor een nieuwe manier van werken. Het is onze missie om mensen en organisaties meer vertrouwen te geven wanneer ze oog in oog staan met een snel veranderende toekomst. De ontwikkeling van het individu staat vast gecodeerd in ons bedrijfsDNA, maar we geloven vooral dat de combinatie van technologie met unieke content de sleutel tot succes vormt.  Dankzij onze digitale, custom oplossingen, verbeteren wij het engagement en de retentie van al jouw werknemers.

UQ verwerkt in het kader van haar activiteiten persoonsgegevens van natuurlijke personen en dit kan gaan om natuurlijke personen die onze softwareplatformen gebruiken, onze website(s) bezoeken, personeelsleden, sollicitanten, enz.

UQ hanteert een strikt privacybeleid in overeenstemming met de GDPR verordening. Voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij UQ kan je ons contacteren op het daarvoor voorziene emailadres: privacy@uqalify.com.

Welke persoonsgevens verwerkt UQ?

UQ verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van afspraken en overeenkomsten die worden gesloten in kader van haar activiteiten, en verwerkt ook die gegevens die nodig zijn opdat UQ haar commerciële activiteiten kan uitoefenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om je naam, voornaam en contactgegevens, maar ook om je taalkeuze, je bedrijf, je ondernemings- of BTW-nummer, je bankrekeningnummer, gsm-nummer, emailadres, … maar ook de communicatie die je met UQ voert als huidige of potentiële partner, deelnemer, sollicitant, betrokkene, enz. Ook wanneer wij via andere kanalen contact met jou hebben (telefonisch, via e-mail, op beurzen of tijdens events), kan je ons steeds aanvullende informatie verstrekken. UQ kan daarnaast ook publiek toegankelijke informatie verzamelen ter controle van de eerder verzamelde gegevens of om haar activiteiten te beheren en uit te breiden.

Wanneer je onze openbare website bezoekt, hoeft je geen persoonsgegevens te verstrekken om van het grootste gedeelte gebruik te maken. Wij kunnen echter wel informatie capteren over het gebruik van onze website, alsook worden openbare gegevens (zoals je sociale mediaprofielen of vermelding op een website) ook zichtbaar voor ons via website tracking technologieën. Daarnaast kan je ook steeds aanvullende informatie verstrekken wanneer je formulieren invult op onze website.

UQ verwerkt weinig gevoelige persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Waarom hebben we je persoonsgegevens nodig?

De verwerking in het kader van voorgenomen of lopende overeenkomsten en afspraken is meteen ook de belangrijkste juridische grondslag van de gegevensverwerking door UQ en haar leden.

Indien nodig wordt jouw aanvullende, uitdrukkelijke en specifieke toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR gevraagd. Een gegeven toestemming kan in principe kosteloos en elektronisch weer worden ingetrokken, tenzij er een andere juridische grond voor de verwerking zou zijn.

De eerste keer bij het aanmelden op de diverse softwareplatformen van UQ worden gegevens gevraagd (zoals naam, emailadres, taal enz) die verplicht in te vullen zijn, zodat een persoonlijk account kan aangemaakt worden en bepaalde features in de softwareplatformen kunnen geactiveerd worden. Andere persoonsgegevens kunnen steeds vrijblijvend aangevuld worden, zoals bijvoorbeeld het uploaden van een profielfoto. 

Indien een klant één van onze ‘software as a service’ heeft aangekocht, dan valt het gebruik van persoonsgegevens van hun werknemers onder hun algemene bedrijfs- en privacybeleid. Hiervoor kan je ten rade bij jouw werkgever of de externe partij die de service heeft aangekocht.

In dit verband merkt UQ natuurlijk wel op dat UQ of haar leden jouw gegevens ook kunnen verwerken vanuit een ‘gerechtvaardigd belang’ voor de verwerking. Zo kan UQ je bijvoorbeeld inlichten over nieuwe, voor jou mogelijk interessante diensten of producten indien je reeds een verhouding hieromtrent bent aangegaan met UQ. UQ zal dit, zoals in het verleden, natuurlijk steeds binnen redelijke grenzen doen en nooit op een agressieve of door jou niet-gewenste wijze.

Wat is de bron van de persoonsgegevens?

UQ verkrijgt de persoonsgegevens die ze verwerken van de betrokken natuurlijke personen zelf (rechtstreeks) of van de verbonden ondernemingen. In geval van het gebruik van de UQ softwareplatformen kunnen de persoonsgegevens in eerste instantie ook worden verkregen via derden zoals uw werkgever, een recruiter, of een andere partij die gebuik maken van deze softwareplatformen. In voornoemd geval krijgt UQ in eerste instantie enkele identificatiegegevens zoals voornaam, naam en e-mailadres om u op verzoek van de derde partij een uitnodigingsmail te versturen.

UQ kan gebruik maken van services van derden die website tracking technologie gebruiken om uw activiteiten, interacties, voorkeuren en andere computer en connectie informatie (zoals bijv IP-adres) te observeren. We gebruiken ook cookies en vergelijkbare technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en services.  We kunnen hierdoor ook  gegevens verzamelen wanneer je deze openbaar hebt gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn).

We maken uiteraard nooit misbruik van deze gegevens.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

UQ houdt de persoonsgegevens die ze verwerkt bij voor de doeleinden van de verwerking en waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. Daarnaast houdt UQ de persoonsgegevens die ze verwerken, maximaal up-to-date en wist of verbetert ze waar nodig.

In het geval van verkoop van ‘software as a service’ naar klanten toe, zal UQ de persoonsgegevens bijhouden naargelang de relevante overeenkomst met deze klant. Na de beëindiging van deze overeenkomst zal UQ deze gegevens niet langer dan vijf jaar bijhouden of zullen deze gegevens geanonimiseerd worden. 

De persoonsgegevens van haar personeelsleden (identificatie, prestaties, loongegevens, multifunctionele aangifte bij de RSZ, fiscale aangifte, …) houdt UQ niet langer bij dan vijf jaar na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst/dienstverleningsovereenkomst, tenzij ingeval van een rechtsgeding in welk geval de gegevens kunnen worden verwerkt tot maximaal drie jaar na de definitieve afhandeling daarvan. Dit doen we om tegemoet te komen aan allerlei sociale, fiscale en andere wettelijke verplichtingen en verjaringstermijnen. Eventuele gevoelige gegevens (zoals bijv medische absenties) worden slechts bijgehouden voor de duur noodzakelijk voor de uitvoering van de betrokken overeenkomst of zolang op de ene of ander manier noodzakelijk bijgehouden moeten worden.

Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

UQ waarborgt de integriteit, de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, zowel technisch als organisatorisch. UQ slaat belangrijke/gevoelige persoonsgegevens op eigen beveiligde servers op die intern worden beheerd, alsook op beveiligde servers van derde partijen. Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt op het hoofdkantoor van UQ in België, maar data transfers naar andere plaatsen in de wereld zijn ook mogelijk wanneer derde partijen betrokken zijn, bijvoorbeeld in het geval van cloud based dataservers.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

UQ verwerkt de persoonsgegevens in de eerste plaats zelf (zowel intern als extern voor informatie- en communicatiedoeleinden) en treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens, samen met de verbonden ondernemingen. UQ en haar leden geven gegevens enkel door aan derden als dit noodzakelijk is. Alleen de strikt noodzakelijke gegevens worden in dit geval meegedeeld en deze gegevens worden indien nodig ook geanonimiseerd.

UQ kan jouw persoonsgegevens ook delen met iedere derde waarvan je ons hebt verzocht om jouw persoonsgegevens te delen, zoals Facebook, Linkedin, Google of andere sociale media.

Op basis van gerechtvaardigd belang kunnen jouw persoonsgegevens ook doorgegeven worden aan externe partners die ons bijstaan met onze dienstverlening. Zij krijgen toegang tot jouw persoonsgegevens wanneer dit strikt noodzakelijk is voor het vervullen van hun activiteiten als onderneming. Zij mogen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden. Enkele voorbeelden van activiteiten van derden zijn verstrekkers van marketingondersteuning, hosting van webservers en applicaties, verstrekkers van marketing-, personeels-, klanten- en leveranciersondersteuning (bijv. sociaal secretariaat, verzekeringsmakelaar, …)

In het kader van strategische partnerships aangegaan met betrekking tot bepaalde applicaties of modules die worden aangeboden binnen de UQ softwareplatformen, kunnen persoonsgegevens ook doorgegeven worden aan de verscheidene betrokken partijen. Deze partijen worden aanzien als mede-verwerkingsverantwoordelijke van deze gegevens.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden verkocht, noch worden verhuurd aan derden.

UQ kan steeds jouw persoonsgegevens openbaar maken om haar beleid te handhaven, te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen of in het belang van veiligheid, het openbaar belang of wetshandhaving. Dit is van toepassing op ieder land waar UQ entiteiten of filialen heeft. Daarnaast kunnen jouw gegevens ook openbaar gemaakt worden in het kader van feitelijke of voorgestelde rechtszaken of om onze eigendom, veiligheid, mensen en andere rechten te beschermen.

In het geval dat de activiteiten van UQ geheel of gedeeltelijk worden verkocht of samengevoegd met een andere bedrijf, worden jouw gegevens doorgegeven aan de nieuwe eigenaar(s) van het bedrijf of adviseur(s) van de potentiële koper(s). In voornoemd geval zullen de gepaste maatregelen worden genomen om de integriteit en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren. Het gebruik van jouw persoonsgegevens blijft echter wel onderworpen aan deze policy. 

Doorgifte van je persoonsgegevens

De doorgifte van jouw persoonsgegevens aan buitenlandse partijen, ook buiten de EU, kan in het kader van de uitvoering van bepaalde overeenkomsten absoluut noodzakelijk blijken voor de uitvoering van de overeenkomst en de betrokkene geeft dan ook toestemming voor deze verwerking. Als UQ persoonsgegevens doorgeeft aan iemand buiten de EU die niet op een lijst met ‘veilige landen’ (in het kader van de GDPR) staat, dan zal ze hiervoor in de mate van het mogelijke de passende veiligheidswaarborgen afdwingen, o.a. aan de hand van specifieke contractbepalingen. UQ ziet er maximaal op toe dat de externe partners die voor haar persoonsgegevens verwerken of die (mee) verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking, de bepalingen van de GDPR naleven.

Wat zijn jouw rechten als betrokkene onder de GDPR?

UQ waarborgt dat jij als betrokken natuurlijk persoon de rechten kan uitoefenen die de GDPR je verleent: recht op informatie; inzage; kopie; verbetering; vergetelheid; beperking van en bezwaar tegen de verwerking en overdraagbaarheid van gegevens. Verder heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan een verwerkingsverantwoordelijke hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te sturen.

Indien je commerciële e-mails, newsletters of soortelijke communicatie van UQ ontvangt, kan je je ten allen tijde uitschrijven.

Je kan je rechten kosteloos en elektronisch uitoefenen via de contactinformatie vermeld vooraan deze verklaring. Desgevalend kunnen wij jou om verificatie van jouw identiteit vragen om ons ervan te verzekeren dat je verzoek rechtmatig is. In bepaalde omstandigheden krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kan UQ je de toegang tot jouw informatie weigeren of jouw verzoek niet inwilligen. Alleen bij overmatig belastende verzoeken, kan UQ je een administratieve kostenvergoeding aanrekenen.

Waarom maken wij gebruik van cookies op onze website?

Op onze website maken wij gebruik maken van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken en deze informatie helpt ons om de website te verbeteren. Cookies van derden worden gebruikt voor marketing en sales doeleinden.

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op je harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet helemaal correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Een klacht of vraag over jouw persoonsgegevens?

Voor al jouw vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij UQ kan je ons contacteren op het daarvoor voorziene emailadres: privacy@uqalify.com. Een klacht kan je ook indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit of GBA (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be). Dat is de nieuwe naam voor de privacycommissie. Je kan ook steeds verhaal aantekenen bij de nationale rechtbanken.

Heb je weet van een datalek, of heb je een vermoeden van een datalek, dan vragen wij je om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven via privacy@uqalify.com.

Versie van deze privacyverklaring

UQ kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De meest actuele versie kan je te allen tijde inzien op onze website. Bij publicatie gaat de bijgewerkte versie onmiddellijk van kracht

Deze verklaring werd het laatst geactualiseerd op 18 maart 2022.